Komisyon: Verilen tahsilat, garanti, takip hizmetleri karşılığı alınan bedeldir.

Faktoring Ücreti: Sağlanan finansman hizmeti karşılığı alınan bedeldir. Para piyasası koşullarına göre belirlenir. Türk Lirasında günlük para piyasasına, ihracatta ise döviz faiz oranlarına paralel seyir izler.

Spot İşlemler: Belirlenen bir vadeye sabit bir faktoring ücreti uygulanarak kullandırılan ön ödemeli işlemlerdir. Temlik alınan alacak tutarının veya tahsile alınan ödeme vasıtalarının belli bir yüzdesi müşteriye finansman olarak kullandırılır.

Peşin İskonto: Spot işlemlerin farklı bir uygulamasıdır. Bu işlemlerde alınan ödeme vasıtalarının ya da müşterinin yapacağı ödemelerin ağırlıklı ortalama vadesi hesaplanır ve bu ortalama vadeye uygulanacak sabit faktoring ücreti ve komisyon tutarı çıktıktan sonra bakiye ön ödeme olarak müşteriye ödenir.

Değişken Faizli İşlemler: Faktoring ücretinin piyasa koşullarına göre günlük değisken olduğu, müşterinin anapara geri ödemesini istediğinde yapabildiği işlemlerdir. Faiz ödeme dönemi o/n, ay veya dönem sonları olabilir.

İhracat İşlemleri: İhracat faktoringi işlemlerinde hesap, borçlu-cari şeklinde tutulur ve faktoring ücreti aylık tahakkuk ettirilir.

İhracat Faktoringi (EF): Satıcı firmanın ülkesindeki, ihracat işlemine aracılık eden faktoring kuruluşudur.

İthalat Faktoringi(IF): Alıcı firmanın ülkesindeki, ithalat işlemine aracılık edip, alıcı firma ile ilgili garantiyi temin eden faktoring kuruluşudur.

Borçlu / Alıcı: Vadesinde faturanın bedelini ödemekle yükümlü olan ve malların alıcısı konumunda olan firmadır.

Alacak Bildirim Formu (ABF): Satıcı firmanın (Müşteri) Anadolu Faktoring ile imzaladığı sözleşme kapsamında, temlik etmiş olduğu alacakların doğduğunu Anadolu Faktoring'e bildirmesi amacıyla doldurduğu formdur.

Ön Ödeme: Anadolu Faktoring tarafından temellük edilen alacaklara ilişkin olarak belli oranda müşteriye yapılan ödemelerdir.

Bakiye Ödeme: Faturanın vadesinde ödenmesinden sonra söz konusu faturayla ilgili ön ödeme kullanmış olan satıcıya, tüm masraflar düşüldükten sonra faturadan arta kalan meblağnın ödenmesidir.

Borçlu Ödeme: Faturanın vadesinde alıcı tarafından ödenmesidir.

Nakit Tahsilat: Satıcı firmanın , riskine veya faktoring uygulamasından doğan masraflara karşi faktoring kuruluşuna yaptığı ödemelerdir.