KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


Şirketimiz Anadolu Faktoring A.Ş. 7 Nisan 2016 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

Şirketimiz “Veri Sorumlusu” olarak Kişisel Verilerinizi “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun olarak ve aşağıda yer alan kapsamda kaydedip saklayacak ve güncelleyecektir.

Kişisel Verileriniz ancak mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilir, devredilebilir, sınıflandırılabilir ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sayılan şekillerde işlenebilir.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Sunulan ürün, hizmet ya da faaliyete göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte; Şirketimizin, hizmetlerini en iyi şekilde sunabilmesi için, aşağıda yer alan genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz şirketimizce işlenmektedir;

 • İletişim, Kimlik Verileriniz (Özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgesinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve görsel veri, dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir. Kimlik fotokopinizin alınmasının hukuken zorunlu olduğu süreçlerde, şirketimiz tarafından sistemlerimize, özel nitelikli veri olarak sayılan kan grubu, din hanesi bilgisi ve kimlikte yer alan fotoğrafınız dolayısıyla kılık kıyafet bilgisi hakkında ilave bir işleme faaliyeti gerçekleşmemektedir. Kimlik belgesi görüntüsü sistemde yer almakta, Kimlik fotokopisinde yazmakta olan özel nitelikli verileriniz sistemlerinizde fotokopisi temin edildikten sonra karartılmaktadır).
 • Eğitim, İş, Aile Durumu, Sağlık ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz
 • Lokasyon ve İmza, Dijital Ortam Kullanım Verileriniz
 • Finansal Ürünlere, Finansal Durumunuza, Mal Varlığınıza, Risk Yönetimine, Finansal Güvenliğe ve Şirketimizdeki Finansal İşlemlere İlişkin Verileriniz
 • Şirket Yerleşkelerinin Güvenliği ve İşlem Güvenliğine İlişkin Görsel ve İşitsel Kayıtlarımız
 • Talep/Şikayet ve Hukuki İşlemleriniz, İşlem Güvenliği ve Şirketin Siber Güvenliğine İlişkin Verileriniz


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLENME AMACI:

İşlenen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki gerekçeler ve amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK’ nın 4. Maddesinde düzenlenen ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda ve ilgili mevzuatta, idari otorite kararlarında açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;

 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini, yetkili kişi ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi veya raporlanması, Operasyonel risk süreçlerinin ve finansal risk süreçlerinin yerine getirilmesi, sunulan ürün ve hizmetler ilgili risk yönetim süreçlerinin yerine getirilmesi, Finans veya muhasebe işlemlerinin takibi, Kredi izleme (ödeme işlemlerinin takibi),
 • Hizmet kanallarını ve müşteri varlıklarını hedef alan finansal dolandırıcılık, kara para aklama, terörizmin finansmanı ile ilgili suç girişimlerinin ve dolandırılan müşterinin bilgilerini kullanılarak şirketimizde veya diğer finans kuruluşlarında sahte işlem yapılmasının önüne geçmek adına şirketimizce takip edilmesi ve diğer kurum ve kuruluşlarla veri paylaşımı yapılması,
 • Şirketin denetim ve etik faaliyetlerinin planlanması ve icarı, Re’sen veya şikayet üzerine iç denetim/iç kontrol/soruşturma/etik faaliyetlerinin yerine getirilmesi, Bankacılık Kanunu ve Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda belirtilen çerçevede, iştiraki olduğu kurumlarla birlikte yürütülen risk, denetim ve operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi ve bu kanunlarda belirtilen çevrede risk gruplarının tespiti
 • 5561 Sayılı Kanun gereğince Şirketimiz internet ağı erişim kayıtlarının tutulması, Bilgi Güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi veya icrası, Bilgi Sistemleri alt yapısının oluşturulması veya yönetilmesi, Şirket sistem ve operasyonlarının güvenliğinin temini, Şirket yerleşkelerinin güvenliğinin temini, iş ortakları veya tedarikçilerinin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya icrası,
 • Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suiistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi, Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işler. Mevzuat gereği ve kamu otoriteleri tarafından zorunlu tutulan kişisel verileri saklar, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla raporlar.


Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Sözleşme süreçlerinin ve hukuk taleplerinin takibi, Müşteri ilişkileri yönetimi, Ürün veya hizmetlere erişim veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların veya bilgilerin müşteriye sağlanması süreçlerinin planlanması ve icrası, Ürün veya hizmetlerin başvuru süreçlerinin oluşturulması ve takibi, tahsis ve değerlendirme, kullandırım ve sonrasında destek, Satın alma ve tedarik zinciri süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla


Şirketimizin veri sorumlusu sıfatıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirket tesis, yerleşke ve demirbaşlarının güvenliğinin sağlanması, Ziyaretçi giriş çıkış takibine yönelik kayıtların oluşturulması, Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Sosyal sorumluluk ve sivil toplum faaliyetleri ile sponsorluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İş faaliyetlerinin planlanması, etkinlik/verimlilik analizlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi için planlama, profilleme, segmentasyon yapılması, Şirket içi raporlama ve analiz ve satış performanslarını ölçülmesi/değerlendirilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması, kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin gerçekleşmesi, Lojistik, Operasyon ve verimlilik süreçlerinin icrası,
 • Şirket hedefleri doğrultusunda projelerin gerçekleştirilmesi, İş ortakları ve tedarikçilerle ilişkilerin yönetimi, Stratejik Planlama faaliyetlerinin icrası, Bütçe çalışmaları ve icrası, iştiraki olduğu şirketin yönetim ve denetiminin sağlanması, acil durum süreç planlanması amaçlarıyla


Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri talep ve/veya müşteri şikayetlerinin sonuçlandırılması/takibi
 • Hukuki süreçlerin takibi amaçlarıyla


Açık rızanızın varlığı halinde ise;

Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerin pazarlama ve tanıtım süreçlerinin planlanması ve icrası, Engel durumuna ilişkin veriler (engelli müşterilerimize karşı resmi yükümlülüklerin yerine getirilmesi), Kampanya veya promosyon çalışmalarının icrası amaçlarıyla işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ancak açık rızanızın bulunması veya Şirketimizin tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlenmektedir,

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar;

Şirketimiz, kişisel verileri yukarıda yer alan amaçlar ile yasal düzenlemeler kapsamında ilgili kişi ve kuruluşlara, Şirketimiz’in iştiraklerine ve aynı grupta bulunan finansal şirketlere, faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmet aldığı, birlikte çalıştığı kuruluşlara aktarabilir.

Kişisel verilerin hangi yöntemler ile toplanabileceği;

Şirketimiz kişisel verileri, Genel Müdürlük, Şubeler, İnternet veya Çağrı Merkezi aracılığıyla sözlü, yazılı olarak veya elektronik ortamda toplayabilir.

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.


Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı;

 • Noter Kanalı ile Saray Mahallesi, Toya Sokak, No: 3 Kat:3 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Anadolu Faktoring Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak göndererek iletebilirsiniz.
 • www.anadolufactoring.com.tr adresinde yer alan şubelerimize kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat başvurabilirsiniz. Kimliğinizi tespit edici belgeler ile Şubelerimize başvurarak İletebilirsiniz.
 • Anadolu Faktoring A.Ş., Kanun’un 13 maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edebilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.


Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Anadolu Faktoring A.Ş. tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.

Veri Sahibi Başvuru Formu'na ulaşmak için tıklayın